Hồ sơ năng lực

A. SỐ LIỆU TÀI CHÍNH

1. Tên và địa chỉ Ngân hàng giao dịch:

 • Ngân hàng:
 • Địa chỉ:
 • Số tài khoản:

2. Tổng số vốn công ty quản lý:

Vống điều lệ: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng).

B. NĂNG LỰC VỀ LAO ĐỘNG

 • Tổng số lao động : 60 người
 • Bộ máy điều hành : 12 người
 • Giám đốc : 1 người
 • Phó giám đốc : 1 người
 • Trưởng phòng : 1 người
 • Đội trưởng: : 2 người
 • Giám đốc xưởng NT : 1 người
 • Cán bộ chuyên môn: : 6 người